RSSFacebook

Newsletter

Prześlij proszę do nas swojego e-maila, aby bezpłatnie otrzymywać informacje o nowościach.

eFirma Doradztwo i Szkolenia
ul. Jasna 18A/19
87-800 Włocławek

tel. +48 605 328 922
e-mail: biuro@efirmadoradztwo.pl

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w procedurze narodowej rejestracji produktów biobójczych

Wnioski o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub zmianę danych objętych pozwoleniem na obrót składa się do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).
I. Do wniosku o wydanie pozwolenia na obrót wypełnionego w języku polskim według zamieszczonego niżej formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • Dokument potwierdzający status prawny podmiotu odpowiedzialnego
 • Sprawozdanie z badań potwierdzających skuteczność produktu biobójczego wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu w szczególności metodami uznanymi za odpowiednie przy dopuszczaniu produktów biobójczych do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 14 maja 2000r.
 • Treść oznakowania opakowania, zawierająca wyłącznie elementy oznakowania zgodne
  z wymaganiami art. 44 ustawy o produktach biobójczych
 • Karta charakterystyki produktu biobójczego, jeżeli dotyczy ? dokument należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF)
 •  Pełnomocnictwo

Wymagane dokumenty w procedurze europejskiej rejestracji produktów biobójczych (pełna procedura)

1. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu

I. Do wniosku o wydanie pozwolenia na obrót (pełna procedura)  wypełnionego w języku polskim według zamieszczonego niżej formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • Dokument potwierdzający status prawny podmiotu odpowiedzialnego
 • Wypełniony formularz wniosku, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. – w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego, w języku polskim
 • Wypełniony formularz wniosku wygenerowany z Rejestru Produktów Biobójczych (R4BP), w języku polskim
 •  Dossier, w języku polskim lub angielskim (struktura dossier dla produktu biobójczego znajduje się w dokumencie: TNsG on Preparation of Dossiers and Study Evaluation)
 • Karta Charakterystyki, w języku polskim
 • Projekt etykiety i ulotki informacyjnej produktu biobójczego (jeżeli dotyczy)sporządzonej zgodnie z wymaganiami art. 44 ustawy o produktach biobójczych, w języku polskim
 • Każdy podmiot odpowiedzialny może działać przed Urzędem osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być jedynie osoba fizyczna.  Pełnomocnictwo musi być oryginalne, w przypadku składania jednocześnie kilku wniosków wymagany jest jeden oryginał, do pozostałych mogą być dołączone kserokopie
 • Pełnomocnictwo wystawione za granicą wymaga tłumaczenia przysięgłego na język polski

2. Wzajemne uznawanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu (procedura MRP)

Dokumentacja w procedurze MRP składana jest w 2 etapach

1 etap:  Dla produktów biobójczych, które posiadają pozwolenie na obrót wydane na podstawia art. 54 ustawy terminem dostarczenia poniższej dokumentacji jest data włączenia substancji czynnej do załącznika I dyrektywy 98/8/WE.

 • List intencyjny, informujący Urząd  o zamiarze wystąpienia o uznanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, gdy zostanie ono wydane w państwie referencyjnym
 • Wypełniony formularz wniosku, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. – w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego – w języku polskim
 • Wypełniony formularz wniosku wygenerowany z Rejestru Produktów Biobójczych (R4BP), w języku polskim
 • Summary dossier, w języku polskim lub angielskim (struktura dossier dla produktu biobójczego znajduje się w dokumencie: TNsG on Preparation of Dossiers and Study Evaluation)

2 etap:  W ciągu 2 miesięcy od daty wydania pozwolenia w państwie referencyjnym podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji wymaganej w procedurze MRP, tak aby produkt biobójczy posiadający pozwolenie na obrót wydane na podstawie art. 54 ustawy mógł pozostać na rynku

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • Dokument potwierdzający status prawny podmiotu odpowiedzialnego
 • Urzędowo potwierdzony odpis lub wydruk z europejskiego rejestru produktów biobójczych (R4BP) pozwolenia uzyskanego w państwie referencyjnym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • Kopia raportu z oceny produktu (AR- Assessment Report)
 • Charakterystyka produktu biobójczego SPC (Summary of Product Characteristic), w języku polskim
 • Zatwierdzona przez państwo referencyjne etykieta i ulotka informacyjna produktu biobójczego (jeżeli dotyczy), wraz z tłumaczeniem na język polski
 • Karta Charakterystyki, w języku polskim
 • Każdy podmiot odpowiedzialny może działać przed Urzędem osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być jedynie osoba fizyczna.  Pełnomocnictwo musi być oryginalne, w przypadku składania jednocześnie kilku wniosków wymagany jest jeden oryginał, do pozostałych mogą być dołączone kserokopie. Pełnomocnictwo wystawione za granicą wymaga tłumaczenia przysięgłego na język polski