RSSFacebook

Newsletter

Prześlij proszę do nas swojego e-maila, aby bezpłatnie otrzymywać informacje o nowościach.

eFirma Doradztwo i Szkolenia
ul. Jasna 18A/19
87-800 Włocławek

tel. +48 605 328 922
e-mail: biuro@efirmadoradztwo.pl

Tematyka szkoleń

eFirma Doradztwo i Szkolenia proponuje Państwu tematykę szkoleń w następujących obszarach:  

1. Wymagania Rozporządzeń 1907/2006/WE (REACH ? Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) i 1272/2008/WE (CLP ? Classification, Labelling, Packaging) 

1 dzień – 8 godzin

Program Szkolenia:

 • REACH a CLP
 • Różnice między GHS a CLP
 • Wyłączenia z obowiązków wynikających z REACH i CLP
 • Identyfikacja i nazewnictwo substancji wg REACH – przykłady
 • Substancje jednoskładnikowe i wieloskładnikowe
 • Substancje UVCB (Unknown or Variable composition. Complex reaction or Biological materials)  
 • Rejestracja substancji w systemie REACH
 • Terminy rejestracji i kalendarium REACH
 • Procedury wprowadzania ograniczeń i udzielania zezwoleń, lista kandydacka REACH SVHC (Substance of Very High Concern)
 • Przepisy przejściowe wdrażania CLP
 • Najważniejsze załączniki REACH i CLP
 • Poradniki ECHA

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

2 dni – 16 godzin

Program Szkolenia:

 • Obowiązki producentów, importerów, dalszych  użytkowników, dystrybutorów substancji, mieszanin oraz wyrobów w ramach REACH i CLP
 • Komunikacja i przepływ informacji w górę i w dół łańcucha dostaw  
 • Przechowywanie danych i informacji od dostawców, klientów
 • Udostępnianie informacji pracownikom firmy
 • Zgłoszenie rejestracji substancji,  klasyfikacji i oznakowania do Wykazu C&L w ECHA ? narzędzia informatyczne REACH-IT,  IUCLID
 • Jak dokonać rejestracji substancji?
 • Jak dokonać zgłoszenia klasyfikacji i znakowania substancji?
  • Zgłoszenie on-line w REACH-IT
  • Zgłoszenie w aplikacji IUCLID 5
  • Zgłoszenie zbiorcze jako plik XML

3. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin zgodnie z zasadami CLP

2 dni – 16 godzin

Program Szkolenia:

 • Podstawy prawne i wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania opakowań substancji i mieszanin
 • Karty charakterystyki substancji i mieszanin po 01 grudnia 2010r. ? okresy przejściowe, harmonogram zmian, format
 • Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji, Wykaz klasyfikacji i oznakowania
 • Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska
 • Ogólne zasady klasyfikacji substancji i mieszanin
 • Wartości graniczne, specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
 • Zasady pomostowe dla mieszanin
 • Oznakowanie i pakowanie substancji i  mieszanin  wg CLP
 • Treść etykiety
 • Identyfikator produktu
 • Piktogramy, zasady pierwszeństwa
 • Hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności, informacje uzupełniające na etykiecie
 • Wymiary i wygląd etykiety
 • Wymogi dotyczące pakowania chemikaliów
 • Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce nowych wytycznych dotyczących klasyfikacji i oznakowania

4. Sporządzanie Kart Charakterystyki – harmonogram zmian

2 dni – 16 godzin

Program Szkolenia:

 • Karty Charakterystyki dla substancji,  mieszanin wg CLP 
 • Załącznik II do Rozporządzenia REACH
 • Format Karty Charakterystyki i aspekty prawne
 • Jak sporządzać Kartę Charakterystyki i stosować przepisy REACH i CLP?
 • Karta Charakterystyki wg REACH
 • Kiedy sporządza się i aktualizuje Kartę Charakterystyki obowiązkowo?
 • Harmonogram zmian i okresy przejściowe 
 • Ćwiczenia z zakresu reklasyfikacji substancji i mieszanin, oznakowania i opracowania Kart Charakterystyki wg CLP – przykłady