RSSFacebook

Newsletter

Prześlij proszę do nas swojego e-maila, aby bezpłatnie otrzymywać informacje o nowościach.

eFirma Doradztwo i Szkolenia
ul. Jasna 18A/19
87-800 Włocławek

tel. +48 605 328 922
e-mail: biuro@efirmadoradztwo.pl

Klasyfikacja i oznakowanie CLP

Substancje dla których na poziomie Wspólnoty ustalono zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie znajdują się w załączniku VI do rozporządzenia CLP. W części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP znajdują się dwie tabele:

  • w tabeli 3.2 klasyfikacja substancji jest zgodna z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG
  • w tabeli 3.1 znajdują się te same substancje co w tabeli 3.2, z tym że ich klasyfikacja została przełożona z kryteriów zawartych w dyrektywie 67/548/EWG do wymagań rozporządzenia CLP.

Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji na szczeblu Wspólnoty może przedłożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów właściwy organ państwa członkowskiego lub producent, importer , dalszy użytkownik.

Wniosek można przedłożyć w następujących przypadkach:

1)  dla substancji które spełniają kryteria klasyfikacji ze względu na:

  • działanie uczulające na drogi oddechowe
  • działanie mutagenne na komórki rozrodcze
  • rakotwórczość
  • działanie szkodliwe na rozrodczość

2)  dla substancji, które są substancjami czynnymi w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG (dotycząca środków ochrony roślin) lub  dyrektywy 98/8/WE (dotycząca produktów biobójczych). Takie substancje podlegają zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu ze względu na wszystkie rodzaje zagrożeń stwarzanych przez nie,

3)  w indywidualnych przypadkach, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że istnieje potrzeba zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania na szczeblu wspólnotowym pomimo tego, że substancja nie spełnia w/w kryteriów klasyfikacji oraz nie jest substancją czynną w myśl dyrektywy dotyczącej środków ochrony roślin czy dyrektywy dotyczącej produktów biobójczych.

Oferujemy Państwu:

  1. Zgłoszenie nowej klasyfikacji i oznakowania substancji do ECHA zgodnie z CLP
  2. Opracowanie klasyfikacji, oznakowania opakowań/etykiety i pakowania dla substancji i mieszanin zgodnej z CLP